Praktiskais lietvedības semināru cikls

LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA
 
Ikviena uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā liela nozīmē ir regulāru zināšanu atjaunošana, it īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. Ar lietvedību mūsdienās gan saskaras ne tikai lietveži  – bieži gadās, ka lietvedības vešana uzņēmumā tiek uzticēta arī ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem. 

Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāpārvalda. Lai izvairītos no nevēlamām konfliktsituācijām, kas saistītas ar neprecīzu dokumentu apstrādi, ikvienam lietvedim vai arhivāram ir regulāri jāatjauno savas zināšanas. Tāpat uzņēmumiem nepārtraukti jāseko līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī jāspēj efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti. 


“Lietvedības Akadēmija” palīdzēs ikvienam no mums izprast lietvedības būtību un tās nozīmi organizācijā, apgūt rekvizītu noformēšanas prasības, iepazīties ar Elektronisko dokumentu likumu, iemācīties noformēt dažāda veida dokumentus un iepazīties ar dažādiem dokumentu
sistematizēšanas veidiem, kā arī izprast arhivēšanas būtību. Tā ir unikāla iespēja kļūt par lietvedības jomas guru! 

 
Apmācību norises laiks: 17. aprīlis, 27. aprīlis un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00

Apmācību iespējas:

APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, 
Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 249,-).

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, 
videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.



Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Lietvedības Mācību Centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.



Lektore: JOLANTA BRILTE, ‘’Biznesa augstskolas Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Vairāk nekā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk nekā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan ‘’Biznesa augstskolā Turība, gan ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’. 











Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.





SATURA IZKLĀSTS:
 
 
1) 17.04.2020. Dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem uz 1. aprīli:
 
 • Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:

 

 1. Dokumentu pārvaldība uzņēmumā; 
 2. Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.
 
 • Dokumenta juridiskais spēks.
 • Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
 
Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 

 

 1. Rīkojuma dokumenti,
 2. Faktu fiksējoši dokumenti,
 3. Sarakstes dokumenti,
 4. Organizatoriskie dokumenti,
 5. Publisko tiesību līgumi,
 6. Personāla dokumenti.
 
 • Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:
 
Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
Dokumentēšana un dokuments.
 
 • Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 
 • Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums. 
 • Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.
 • Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.
 • Dokumentu pārvaldības sistēmu savietošana ar datu regulas prasībām
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

 
2) 27.04.2020. Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība:
 
 • Elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu tiesiskā vide.
 • Elektronisko dokumentu sagatavošana - formāts, obligātie rekvizīti.
 • Paraksts uz elektroniskā dokumenta.
 • Elektronisko dokumentu aprite, reģistrēšana un saglabāšana.
 • Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana - kopija, noraksts, izraksts.
 • Elektronisko dokumentu aizsardzība, iekšējie regulējumi, iespējamie riski.
 • Elektronisko dokumentu iesniegšana arhīvā vai iznīcināšana.
 • Prasības Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām.  
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.​

3) 15.05.2020. Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 1. maiju:
 
 • Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums);
 • Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai;
 • Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas, uzņēmuma arhīvā;
 • Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.);
 • Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
 • Vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde;
 • Lietu vāku izvēle un noformēšana;
 • Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana;
 • Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
 • Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde);
 • Dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
 • Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana;
 • Atbildes uz jautājumiem. Konsultācijas.

Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.


Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.
 

 
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

 
 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē