Biznesa apmācību intensīvais kurss

PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība,
personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija.

 
 
Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Vadītāji, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu.

Tieši tāpēc, lai nepieļautu šādas kļūdas un piesaistītu jaunus talantus, attīstītu esošo kompetenci un potenciālu, kā arī veidotu veiksmīgu vienošanos uzņēmuma kolektīva vidū, ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem personāla vadības jomā un apgūt nepieciešamās zināšanas, kas palīdzēs vairot uzņēmuma izaugsmi. To veiksmīgi realizēt palīdzēs Biznesa Akadēmija, kura rīko īpašu intensīvo 4 nodarbību apmācību kursu "PERSONĀLA VADĪBAS AKADĒMIJA", kuras laikā ikviens interesents tiks informēts par visu svarīgāko un aktuālo personāla vadības jomā, pieredzējušiem pasniedzējiem daloties zināšanās gan mutiski, gan ar informatīvo materiālu palīdzību.

Pēc apmācību kursa, uzņēmuma darbinieki būs informēti, kā darba procesā pareizi pielietot atbilstošus darba instrumentus, metodes un veidus, kā sekmēt uzņēmuma darbību. Ikviens, kurš būs apmeklējis intensīvo kursu, turpmāk veiksmīgi spēs tikt galā ar sarežģītām situācijām, spēs efektīvi vairot komunikāciju starp vadību un tā darbiniekiem, zinās, kā labāk motivēt gan sevi, gan kolektīvu, kā arī varēs veiksmīgi virzīt uzņēmumu uz panākumiem un izaugsmi. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas.

Apmācību norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 599 EUR).   
 


Katram semināru apmeklētājam – dalība uzņēmējdarbības atbalsta programmā "Biznesa uzrāviens" uz 12 mēnešiem – par brīvu (standarta gada maksa – no 250 EUR). Dalība programmā dod iespēju gan saņemt garantēto līdzfinansējumu apmācībām, gan arī plašākas iespējas stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā straujāku izaugsmi – papildus līdzfinansējuma iespējas mārketingam, reklāmai, publicitātei medijos, t.sk. garantētā publicitāte mācību maksas apmērā u.c. Plašāka informācija: www.biznesauzraviens.lv
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Mācību vadītāja: Mg.Psych., Mg.HR, Mg.Paed. Vineta Ikauniece - Ozoliņa, biznesa trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi - novadīti vairāk kā 1000 biznesa semināri–treniņi: personiskās izaugsmes, klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju un vadītāju apmācībā, 7 gadu vadītāja pieredze, praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.  Īss ieskats personāla vadītāju apmācību tematikā:

Darba tiesiskās attiecības. Personāla dokumentu pārvaldība, arhīvu pārvaldība  saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
 
Normatīvie akti, kuri regulē darba tiesiskās attiecības
Darba tiesisko attiecību vispārējie principi. Darba tiesisko attiecību nodibināšana
Darba līgums, tā vispārīgie noteikumi, forma un ietveramās ziņas. Darba tiesisko attiecību izbeigšana.
Darbinieka un darba devēja uzteikums. Vienošanās. Darba devēja pienākumi izbeidzot darba tiesiskās attiecības.
Darba un atpūtas laiks. Normāls un nepilnais darba laiks. Virsstundu darbs. Darba laika organizācija. Atpūtas laiks. Atvaļinājumi.
Fizisko personu datu aizsardzība.
Dokumentu pārvaldības jēdziens un normatīvie akti 
Personāla dokumenti un personas lieta
Spēkā esošā likumdošana dokumentu noformēšanā un uzglabāšanā.
Dokumentu glabāšanas termiņi. Arhīvu likums. Dokumentu juridiskā spēka likums.


Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi. Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija - instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana. 
 
Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu  izvērtēšana
Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process ,  metodes.
Amata apraksts - piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase. 
Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes.
Darba interviju instrumenti - testi, aptaujas.
Kura vadības nostāja -  ‘par’vai  ‘pret’ attīstības pārrunām- pareizāka?
Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi.
Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana.
Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas - instruments  darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.Personāla apmācība un novērtēšana. Sapulču un pārrunu vadīšanas pamatprincipi. Kā ikviena līmeņa vadītāja prasmes pilnveidojas personāla novērtēšanas procesā. Atgriezeniskā saite. Lietišķā un ezotēriskā etiķete.
 
Efektīva darbinieku apmācība – kā novērtēšanas procesa pēctecība.
Uzticība un savējo sajūta.
Kā gatavoties personāla novērtēšanai? Kurus jautājumus pārrunāt pirmajās pārrunās, cik ilgu laiku ieplānot pārrunām? Pārrunu vietas, laika izvēle.
Jautājumu uzdošanas  un aktīvās klausīšanās nozīme.
Darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunu vadīšana.
Atgriezeniskās saites nozīme un veidošana. Analīze.
Pārmaiņu (arī krīzes) vadītāja portrets: pašmotivēts, optimistisks, „viens no mums” un radošs. ‘Zilā okeāna’ teorija praksē. 
Pozitīvās domāšanas ‘sarkanais pavediens’ uzņēmumā – konkurentspēju palielinošs faktors. Sapulču vadīšanas pamatprincipi. Lietišķās etiķetes uzvedības normas un ezotēriskās etiķetes smalkās enerģētikas ikdienā.Prezentācijas prasmes. Publiskā runa. 
 

Darbs ar personālu - darbs ar sevi. Personāla motivēšana – maksimāla atdeve, minimāli resursi. Ieteikumi  - kā personāla vadītājam bez papildus izmaksām  spodrināt savas kompānijas tēlu. 
 
Pašmotivācijas iespējas, paņēmieni, trūkumi. Kas atnāk pirmā – Veiksme vai Iedvesma?
Darbinieku tipi un to ietekme uz motivēšanas metožu pielietošanu.
Motivēšanas teoriju aktualitāte mūsdienās- kas ir mainījies?
Mūsdienīgas, aktuālas motivēšanas metodes – darbinieku vajadzību noteikšana. Apmierināt jeb ignorēt darbinieka vajadzības? Par un pret SISTĒMU motivēšanā.
Biežāk pieļautās kļūdas darbā ar personālu.
Lielākie izaicinājumi un personāla vadības nozīme uzņēmējdarbībā šobrīd. Vai profesionālu un kompetentu darbinieku trūkums ir labojama ‘parādība’ manā uzņēmumā?
Cik tas ir efektīvi vai mazefektīvi -  ieguldīt laiku profesionālu darbinieku meklējumos. Pārpirkt jeb audzināt savus kadrus?
‘Labos laikos’ ir vieglāk būt ‘veiksmīgam’- pārmaiņu vadība kā  komplekss pasākums. Būtiskas rakstura iezīmes – izlēmīgums un labas organizatora prasmes. 
Kā praktiski noteikt sava laika  vērtību. Padomi  un ieteikumi, kas jāņem vērā, īstenojot uzņēmuma personāla vadību šobrīd?
Pašmotivācijas paņēmieni ‘otrās elpas’ iegūšanai.


Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Publicitātes programmai iespējams pieteikties tikai apmācību norises laikā.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos "Personāla Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts