IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 
 


📅 SEPTEMBRIS (25.09.–29.09.), 39. nedēļa

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. 
Dalība seminārā palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 25. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Aktuāls seminārs tiešsaistē: 
Pārmaiņas organizācijā. Kā tās vissekmīgāk komunicēt ar komandu? Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par pārmaiņu veidiem, ko darīt, ja darbinieki izrāda pretestību un piemērotākajiem komunikācijas stiliem. Tāpat uzmanība tiks pievērsta jautājumam par sekmīgu argumentāciju un pārmaiņu vadības “galvenās” personas sekmīgas izvēles priekšnosacījumiem. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 26. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/parmainas-organizacija

Vienas dienas grāmatvedības kursi pašnodarbinātajiem un individuālajiem komersantiem "PATS SEV GRĀMATVEDIS!" Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā ir jauni noteikumi, kuros saglabātas līdzšinējā regulējuma vispārējās prasības. Noteikumi ir arī papildināti un precizēti atbilstoši jaunā Grāmatvedības likuma prasībām, kā arī tajos ietvertas korekcijas pēc Satversmes tiesas šīgada janvāra sprieduma par saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu noteikšanu nodokļu piemērošanai. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 27. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Aktuāls seminārs tiešsaistē: Slēpto motīvu noteikšana atlasē un motivācijas koriģēšana. Seminārā apgūsiet slēptās motivācijas paņēmienus: personības un motīvu noteikšanu ikdienišķas sarunas laikā, motivēšanas paņēmienu izvēli atbilstoši konkrētā darbinieka motīviem. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149 + PVN.  Semināra vadītājs – Jānis Roze, semināra norise – 28. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/slepta-motivacija

📅 OKTOBRIS (09.10.–13.10.), 41. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Paaudžu mijiedarbība uzņēmumā. Sadarbības iespējas un nesaprašanās riski. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par paaudžu mijiedarbību un to, kā saprast citādo domāšanas un darbības gaitu. Tāpat plašāks ieskats sniegs dažādos paaudžu pārstāvjos un viņu raksturojumā, tostarp kāda ir viņu pieredze, vērtības, prioritātes un mērķi. Seminārā būs iespēja vairāk uzzināt arī par biežākiem nesaprašanās cēloņiem un ceļiem to pārvarēšanai. Būs iespēja arī uzzināt kā atšķirīgo pārvērst par pozitīvu resursu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 10. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/paaudzu-mijiedarbiba

Tiešsaistes seminārs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju risku novēršana. Semināra ietvaros tiks apskatītas praktiskas situācijas, kas nepieciešams no klienta, kādas ziņas par viņu jāievāc, un kādi dokumenti jāpieprasa. Seminārā tiks apskatīts kādi nolikumi un kādas veidlapas ir nepieciešamas un kas tajās jāraksta, kā arī jaunumi un aktualitātes. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 11. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/nill-sankcijas

📅 OKTOBRIS (16.10.–20.10.), 42. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Grāmatvedības uzskaite, reģistri, attaisnojuma dokumenti, PVN rēķins un citi jautājumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi un aktualitātes saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā par NILLN TPF IKS, komercnoslēpumu, grāmatvedības organizācijas dokumentiem, grāmatvedības politiku un kontroli, darījumu grāmatošanu pēc būtības, saimnieciskajiem darījumiem, dokumentiem kopijām, labojumiem, avansa norēķiniem, dokumentu apriti. Tāpat liela vērība tiks pievērsta grāmatvedības reģistriem un to veidiem, dokumentu glabāšanai, PVN rēķiniem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-uzskaite

📅 OKTOBRIS (23.10.–27.10.), 43. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija dabā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt aktuālu informāciju par inventarizācijas veikšanu, dokumentu noformēšanu, korekciju veikšanu, pamatlīdzekļu inventarizāciju, reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšanu, krājumu inventarizāciju, debitoru un kreditoru pārbaudi un saskaņošanu. Tāpat tiks pievērsta uzmanība jautājumiem par avansu norēķiniem, aizdevumiem vadībai, nerezidentiem, uzkrājumiem, debitoriem un ieņēmumi norakstīšanu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 26. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gatavosanas-gada-parskatam

📅 OKTOBRIS / NOVEMBRIS (30.10.–03.11.), 44. nedēļa

Apmācības tiešsaistē: Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt plašu un aktuālu informāciju par pamatlīdzekļu uzskaiti un grāmatošanu. Tai skaitā tiks apskatītas tādas tēmas kā GP posteņi, PL vērtības kritērijs, detaļu uzskaite, ražošanas pašizmaksa, PL apmaiņa, finansējuma saņemšana par PL iegādi, PL novērtēšana, nolietojums, pārvērtēšana, izslēgšana u.tml. Plaša uzmanība tiks pievērsta arī jautājumiem par krājumiem – to uzskaitei, dokumentācijai, novērtēšanai, norakstīšanai, nocenošanai, grāmatošanai utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 1. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/uzskaite

📅 NOVEMBRIS (06.10.–10.11.), 45. nedēļa
 
Vienas dienas seminārs: UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt visu, kas jāzina par UIN deklarāciju aizpildīšanu – par dividendēm, ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un pakalpojumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, soda naudām, cesijas darījumiem, avansiem, darba aizsardzības izdevumiem, debitoru parādiem, procentu maksājumiem, aizdevumiem, atvieglojumiem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 8. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/UIN-deklaracijas-sagatavosana

📅 NOVEMBRIS (13.10.–17.11.), 46. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par apliekamo ienākumu, par attaisnotajiem izdevumiem, autortiesībām, par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, veselību un ziedojumi u.c. Tāpat uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par uzņēmumu līgumu, diferencēto neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamām personām, darba līgumiem un uzņēmumu līgumiem. Tāpat tik skatīti virkne citu jautājumu, kas saistīti ar darba algu un nodokļiem, sociālo drošību un apdrošināšanu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 15. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/alga-un-nodokli

📅 NOVEMBRIS (20.10.–24.11.), 47. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi saistībā ar darba tiesībām, algu aprēķināšanu un līgumu paraugi. Būs iespēja uzzināt arī par darba samaksu, slimības naudas aprēķināšanu, pabalstiem un kompensācijām, atvaļinājumiem, darba stundu uzskaitēm, darbu svētku dienās un arīdzan par bērnu un jauniešu nodarbināšanu vasarā. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 22. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-tiesibas-gramatvediba

📅 NOVEMBRIS (27.10.–01.12.), 48. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Pievienotās vērtības nodoklis. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu nepieciešamo par Pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā par PVN deklarācijas aizpildīšanu, PVN reverso darījumu noteikšanu un aprēķināšanu, pārrobežu darījumiem, pakalpojumiem ES un trešajās valstīs. Tāpat semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par PVN piemērošanu dažāda veida nozarēs un pakalpojumos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā, dokumentācijai, PVN korekciju veikšanai un PVN aprēķināšanai dažādās situācijās. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 29. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pvn

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits