Intensīvās 3 mēnešu uzņēmējdarbības attīstības
programmas ar līdzfinansējumu – jaunas idejas Tava biznesa izaugsmei

 
Lai paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu to pārliecinošu ilgtermiņa attīstību, visbiežāk nepietiek ar vienas noteiktas jomas aktivizēšanu. Nepieciešams komplekss izaugsmes plāns, jeb attīstības programma, kas primāri ietver apmācības, konsultācijas un konkrētu darbību kopumu. Tas viss tikai secīgi un pietiekoši intensīvi realizēts var sasniegt augstus rezultātus.

Biznesa izglītības centra “Biznesa Akadēmija” veiktās klientu apmierinātības aptaujas liecina, ka 97% biznesa semināru un kursu apmeklētāji snieguši pozitīvas atsauksmes par apmācībām un to ietekmi uz tālāko uzņēmuma darbību. Taču, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus, nepieciešams papildu atbalsts, kas ļauj semināros gūtās zināšanas uzreiz iedzīvināt reālā uzņēmuma darbībā

Sadarbībā ar Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centru “Latvia Invent” un Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru "SDTIC" izveidotas īpašas 3 mēnešu attīstības programmas uzņēmumiem. Uzņēmumiem pieejamas piecas attīstības programmas. Katra no tām orientēta uz citu biznesa attīstības virzienu:

– Biznesa stratēģija un vadība;

– Inovācijas konkurētspējas stiprināšanai;

– Efektīva pārdošana un tās vadība;

– Radoša mārketinga komunikācija (tirgus izpēte, mārketings, reklāma, PR);

– Personāla vadība un komandas motivācija.


Izvēloties sev interesējošo programmu, uzņēmums saņem sekojošu atbalstu:

1) Uzņēmums izvērtē savu šī brīža situāciju, nosakot vietu tirgū, kā arī izvirzot skaidrus mērķus, sniedz nepieciešamo papildus informāciju ekspertiem, lai attīstības programmas ietvaros varētu tikt izstrādāti konkrēti ieteikumi, izzināta situācija un sniegtu nepieciešamo konsultatīvo atbalstu.

2) Pamatojoties uz vienu no piecām izvēlētajām attīstības programmām, uzņēmuma pārstāvjiem tiek nodrošināti semināri, kursi un meistarklases – biznesa apmācība, kas attiecas uz izvēlēto jomu, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas. Katras programmas aprakstā ir norādīts plānoto apmācību profils.

3) Kad apgūtas teorētiskās zināšanas, uzņēmums saņem “Biznesa uzrāviens” ekspertu konsultācijas, kas palīdz nospraust mērķus un nākotnes uzdevumus, kā arī apzināt visas uzņēmuma attīstības iespējas, nospraust tālāko rīcības plānu.

4) Konsultāciju rezultātā kopīgi ar uzņēmumu tie sastādīts konkrēts vairāku soļu plāns noteikto mērķu sasniegšanai trīs mēnešiem. Šajā periodā, kad tiek realizētas konkrētas aktivitātes, uzņēmumam joprojām pieejamas ekspertu konsultācijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalstu un sasniedzot rezultātus.


Attīstības programma ir kā loģisks turpinājums biznesa semināriem un apmācībām. Zināšanas iegūst vērtību tikai tad, kad tās ir iespēja realizēt. Tādēļ „Biznesa Akadēmija” izstrādājusi šīs attīstības programmas, kas, nodrošinot atbalstu, palīdz uzņēmumiem realizēt inovatīvas un vērtīgas idejas, paaugstināt darbinieku kompetenci un produktivitāti, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu.

Katras trīs mēnešu attīstības programmas izmaksas, pateicoties "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam, sastāda tikai EUR 750 (regulārā cena – EUR 1950). Uzņēmums var tikt uzņemts arī divās un vairāk attīstības programmās. Līdzfinansējuma programmas attiecīgā etapa ierobežojums - ne vairāk kā 5 uzņēmumi vienai programmai vienlaicīgi.Biznesa attīstības programmu vadītājs: Jānis Roze,
Dr. psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēm.
3 mēnešu biznesa attīstības programma
Biznesa stratēģija un vadība


Uzņēmuma ilgtermiņa attīstības pamatā ir skaidra vīzija un biznesa stratēģija. Tā ietver esošās situācijas, tirgus un konkurentu apzināšanos, uzņēmuma stipro un vājo pušu apzināšanos, uz kā pamata veidot skaidru plānu par uzņēmuma attīstības perspektīvām. Skaidra un pārdomāta stratēģija un profesionāla uzņēmuma vadība sastāda lielāko daļu no nepieciešamā, lai uzņēmums sasniegtu augstus rezultātus.

Papildus tam pieejamas ekspertu konsultācijas un plāns uzņēmuma stratēģijas izstrādei un iedzīvināšanai.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs apgūt paņēmienus, kas palīdz ģenerēt efektīvas idejas un uzzināt kā atrast savu unikālo kompetenci un iedzīvināt to uzņēmumā, kā arī tiks skaidroti veiksmīgākie inovāciju ieviešanas paņēmieni, kā izstrādāt inovāciju plānu un kā tajā iesaistīt komandu.

Biznesa apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī tirgus segmentēšanai, meklējot lielāko peļņas gūšanas zonu un izskatīti veidi kā iegūt nepieciešamo informāciju, kas spēs nodrošināt efektīvu stratēģijas izveidi un īstenošanu.

Galvenais uzsvars apmācībās tiks likts uz to, ka pirms pašiem ieguldīt laiku un spēkus kā jauna izgudrošanā, ir jānoskaidro, kas jau ir paveikts un izmantots citur, jāizvērtē piemēri un jāsmeļas zināšanas, kuras iespējams piemērot savam uzņēmumam.

3 mēnešu biznesa attīstības programma
Inovācijas konkurētspējas stiprināšanai


Inovācijas ir neatsverama mūsdienu uzņēmuma sastāvdaļa. Paliekot pie stabilām metodēm gan uzņēmuma vadībā, personāla motivēšanā, reklāmā un citās jomās, uzņēmums nespēj saglabāt konkurētspēju.

Programma palīdz uzņēmumiem sekot līdzi laikam, pārzināt tirgu, ģenerēt idejas un paredzēt tirgus attīstības scenārijus. Tas ļauj vienmēr būt soli priekšā konkurentiem.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs uzzināt kā izveidot inovācijas atbilstoši klienta vajadzībām – kā iedziļināties klienta ikdienā, iejusties viņa ādā, kā veidot izpratni par potenciālā klienta patiesajam vajadzībām, ikdienas nepieciešamībām, kā veidot tirgus izpēti, kā arī kādas atbildes un risinājumus sniegt uz klientu vajadzībām un vēlmēm.

Biznesa apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī situāciju modulācija inovatīvu risinājumu meklēšanā, piemēram “Ja…, tad….” sakarību ķēžu izstrāde, ģenerējot dažādus darbības scenārijus, iespējamo seku apzināšana atšķirīgu darbību rezultātā un situāciju izvērtēšana un vēlamāko rezultātu, līdz ar to arī darbības stratēģijas izvēle, tāpat dalībnieki uzzinās kā ieviest inovācijas un izveidot īpašu sistēmu, sākot ar plāna izstrādi un kolektīva iesaistīšanu, beidzot ar pārmaiņu izvērtēšanu un diskusiju.

Apmācību dalībnieki iegūs skaidru izpratni par inovāciju vadību uzņēmumā un tā integrēšanu mārketingā un pārdošanā, informāciju kādas darbības nepieciešamas inovāciju izstrādē un īstenošanā un prasmi darbā ar tirgus izpēti, rezultātu pielietošanu mārketinga un pārdošanas sistēmas pilnveidē.

3 mēnešu biznesa attīstības programma
Efektīva pārdošana un tās vadība


Lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi, būtiski pārdot. Mūsdienās, kad piesātinājums tirgū tikai pieaug, arvien grūtāk realizēt veiksmīgu pārdošanas stratēģiju. Lai to izdarītu nepieciešamas plašas zināšanas, prasmes ne vien pārdošanā, bet arī citās jomās – psiholoģijā, aktiermākslā, personāla vadībā, reklāmā u.c.

Efektīva pārdošana ir māksla, ko iespējams apgūt.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs uzzināt ko dos pārdošanas sistēmas ieviešana un kā noteikt uzņēmuma pārdošanas problēmas gan darbinieku atlases, gan pašā pārdošanas procesā.

Biznesa apmācību laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta pārdošanas sistēmas izveidē – kādas ir nepieciešamās prasības un mērķi, kāda ir stratēģija un vadītāja loma, kāda ir uzņēmuma struktūra, kāds ir uzņēmums klienta un vadītāja uztverē, tāpat tiks apskatīti personāla vadības un motivēšanas pasākumi – kā izvērtēt darba procesu, kāda ir darba pozīcija un sasaistīšana ar biznesa procesiem, kāda motivācija ir nepieciešama, lai darbs nestu augļus un kā celt darbinieku zināšanas un kvalifikāciju.

Apmācību dalībnieki iegūs sakārtotu biznesu, zināšanas, kā uzsākt veiksmīgu biznesu, nesaskaroties ar nevajadzīgām problēmām, prasmes iekļaut biznesā pašattīstības sistēmas (piem., klientu apmierinātības paaugstināšana), uzņēmumā notiekošo procesu apzināšanu un to uzlabošanu, kā arī izveidotu uzņēmuma pārdošanas sistēmu.

3 mēnešu biznesa attīstības programma
Radoša mārketinga komunikācija


Arī radošumu iespējams apgūt, taču nereti tam nepieciešami ilgstoši treniņi. Mārketinga komunikācijas profesionāļi var sniegt daudz inovatīvas un noderīgas idejas, kā veicināt radošumu, izmantot tirgus un konkurentu piedāvātās vai neizmantotās iespējas, kā sasniegt augtus mērķus. Veiksmīga reklāma, mārketings un sabiedriskās attiecības ir daudzu uzņēmumu veiksmes pamats.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs apgūt diferencēšanos jeb ceļu uz klienta prātu. Šo apmācību laikā lektors skaidros, kā cīnīties par klienta prātu mūsdienu tirgū, kādas ir veiksmīgas diferencēšanās priekšrocības, to, ka diferencēšanās ir kā stratēģijas elements un stāstīs piemērus no pasaules veiksmīgāko organizāciju labās prakses.

Biznesa apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī cilvēku uztveres īpatnībām, kas ietekmē viņu izvēli. Dalībnieki iegūs informāciju par informācijas uztveres īpatnībām, kādas ir cilvēku šaubas, izvēloties preci un kādi ir iemesli, kāpēc cilvēki iziet no fokusa.

Dalībniekiem būs iespēja izveidot savu unikālo ceļu uz klientu prātu, nosakot savas stiprās/vājās puses, konkurentu stiprās/vājās puses, apzināt klienta iebildumus un vēlmes, uzzināt ar kādiem paņēmieniem var piesaistīt pircēju uzmanību un kāda ir laba prakse un paņēmieni, ko izmanto dažādas organizācijas savas nišas un pozīciju nostiprināšanā, un kā pozicionēt savu organizāciju, spēlējot pret spēcīgākajiem konkurentiem.

3 mēnešu biznesa attīstības programma
Personāla vadība un komandas motivācija


Uzņēmuma komanda veido tā saturu un nosaka spēju augt. Programmas ietvaros tiek meklēti veidi, kā uzņēmumam ne vien atlasīt, bet arī pilnveidot un vadīt personālu kopīgu un augstu mērķu sasniegšanai. Personāls lielā mērā pilda gan uzņēmuma tēla veidošanas, reklāmas, iekšējās plānošanas, stratēģijas realizācijas funkcijas un nosaka uzņēmuma konkurētspēju, tādēļ jāvelta pienācīga uzmanība vērtīgo darbinieku saglabāšanai un jaunu piesaistei.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs uzzināt kā noteikt darbinieku motivatoru, jo katram cilvēkam ir savas tieksmes, vēlmes, intereses, spējas utt., ko ir nepieciešams zināt, nospraužot mērķus, vēlamos pārdošanas apjomus un motivējot darbinieku. Tāpat dalībnieki apgūs kā noteikt motivācijas veidu, jo izcilai darbinieku motivācijai ir jābalstās uz zināšanām par konkrētajam darbiniekam piemērotāko un patīkamāko darbu.

Biznesa apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī motivācijas koriģēšanas paņēmieniem, jo ir situācijas, kurās esošie darbinieka motivatori neatbilst Jūsu nodomiem. Piemēram, darbinieku ir pieņemts izvirzīt vadošajam amatam, bet viņam(ai) nav tieksmes būt par vadītāju, vai, atnākot jaunā kolektīvā, saprotat, ka darbinieku motivācija neatbilst Jūsu izvirzītajiem mērķiem, nav iespējams sekmīgi realizēt nepārtraukto pārdošanu uzņēmumā, tāpat dalībnieki uzzinās kādi ir motivācijas paņēmieni, kas darbinieku padara par zvaigzni nepārtrauktās pārdošanas realizācijā, zinot to, kādi ir darbinieka motivatori, kāds darbs ir piemērots un patīk katram konkrētam komandas spēlētājam, ir iespējams piemeklēt atbilstošos motivācijas paņēmienus, kas izvedīs darbinieku uz izcila snieguma ceļa.

Bez ievērības netiks atstāts arī jautājums par darbinieku atlasi, balstoties uz emocionālo intelektu, tādējādi izveidojot komandu, kas uzņēmumam spēs izveidot savu veiksmes stāstu.


Vislabāk taču jūties, kad bizness strauji attīstas un visi konkurenti apsteigti, vai ne? :)


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Biznesa uzrāviens" 3 mēnešu attīstības programmām ar īpašo līdzfinansējumu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, Uzvārds
Attīstības programmas
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts