Biznesa apmācību intensīvais kurss

BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja lietvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. 
 
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem – "BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja lietvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli."

Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām dokumentu pārvaldības pamatos, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt un uzturēt biroja darba vietu, kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.
 

Apmācību norises laiks: 5. maijā, 9. maijā, 10. maijā, 16. maijā no plkst. 10.00–14.00
 

Reģistrācijas iespējas dalībai semināru ciklā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 139 + PVN.
 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 104 + PVN.


Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". 
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Apmācību lektoreMg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


 
 

Apmācību lektore: Mg. sc. 
Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā – lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.


Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. 
APMĀCĪBU MĒRĶIS:

 
Sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību, kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.


SATURA IZKLĀSTS:

 
Biroja vadītājs – personiskā un profesionālā piemērotība.
 
 • Biroja vadītāja loma uzņēmumā un galvenie pienākumi
 • Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība.
 • Nevainojama uzvedība un labas tonis
 • Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu.
 • Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē).
   
Darba vietas organizācija, izveide un uzturēšana. (Atmosfēras radīšana)
 

 

 • Darba vietas zonējums.
 • Nosacījumi darba, atpūtas un koplietošanas telpām.
 • Darba vietas iekārtošana un tās nozīme.
 • Raksturīgākie riska faktori birojā.
 • Darba higiēnas prasības. (Ergonomika) 
   
Efektīva laika plānošana.
 
 • Laika plānošanas prasmes.
 • Kā tikt galā ar “nepatīkamiem” uzdevumiem.
 • Veiksmīgas laika izmantošanas nosacījumi.
 • Personiskie un kolēģu darba “ritmi”.
 • Signāli, ka laiks tiek nevērtīgi izmantots un tā optimizācija.
   
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana. 
 
 • Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats.
 • Aizrādījumi un kritika.
 • Argumentēšanas māka.
 • Kā sadarboties ar “grūto” kolēģi vai klientu.
 • Personiskās stresa noturības prasmes.
 • Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.


 

Lietvedības pamati biroja vadītājiem

Semināra laikā tiks sniegtas atbildes uz vairākiem jautājumiem:

 • Kādām pamatzināšanām un prasmēm jābūt, lai dokumentu pārvaldību īstenotu atbilstoši normatīvajiem aktiem, standartiem un iestādes vai uzņēmuma darbību vajadzībām?
 • Kā strādāt integrētā vidē (dokumenti dažādos nesējos), kā to darīt, lai dokumenti būtu atbilstoši saglabāti un tos varētu izmantot kā pierādījumus, apliecinājumus?
 • Kādas darbības un kādā secībā jāveic? Kā to visu izdarīt iespējami vieglākā veidā?
 • Kā nodrošināt to, lai dokumentus var viegli, ātri atrast? Kas nozīmīgs, lai nodrošinātu dokumentu pieejamību?
 • Kā dokumentu izstrādāt, lai tas būtu ar juridisko spēku; vai datums jāraksta visos dokumentos? Kā nodrošināt, lai sēdes, sanāksmes protokoli ir parakstīti?
 • Kā Covid laikā, strādājot attālināti, protokolēt sēdes?
   
Semināra programmā:
 
1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1.Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā.
1.2.Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks.
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
 
 3.1.Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
 3.2. Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Organizatoriskie dokumenti.
3.2.2.Rīkojuma dokumenti.
3.2.3. Sarakstes dokumenti.
 3.2.4. Publisko tiesību līgumi.
3.2.5. Personāla dokumenti.
3.2.6. Faktu fiksējoši dokumenti.
 
4. Institūcijas / uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
     
4.1.Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
4.2. Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas).
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts .
6. Atbildes uz jautājumiem.Aktuālais darba tiesībās – darba likuma praktiska pielietošana ikdienā un tās problemātika.
 
 
 • Darba līguma un grozījumu pareiza noformēšana, biežākās nepilnības darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos. 
 • Darba līguma nosacījumi, ja darbs tiek veikts attālināti. 
 • Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs.
 • Darba samaksas, tai skaitā piemaksas, slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, izmaksa. Ieturējumi no darba samaksas.Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Biroja Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē
Dalībnieku skaits