Praktiskais seminārs:

 DARBA TIESĪBAS
biroja un personāla vadītājiem


Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka vairākas tiesību normas, tai skaitā Darba likums un citi normatīvie akti. Jautājumi saistībā ar darba tiesībām nereti tiek uzticēti personāla vadītājiem, citos uzņēmumos – biroja vadītājiem. Viņiem ir jābūt tiem, kuri seko līdzi, lai uzņēmumā valdītu izpratne par darba tiesībām, to teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, jo nepietiekama informācija un pārāk mazas uzmanības pievēršana tiesiskai un sakārtotai darba videi, var nest uzņēmumam zaudējumus. Darba tiesības nav tikai viss ap darba līgumu, bet arī praktiskās zināšanām, ko nepieciešams prasmīgi pielietot ikdienas darbā. Tā, piemēram, svarīgi ir pārzināt darba tiesisko attiecību dibināšanas procesu, izprast darbinieka un darba devēja pienākumus, tiesības un atbildību, pārzināt likumus, kas regulē darba tiesisko attiecību likumisku izbeigšanu, lai šādi procesi uzņēmumos notiktu atbilstoši likumdošanai, kā arī izprast darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas laika noteikšanas īpatnības. 
 
Lai palīdzētu niansēti izprast Darba likumu un citus normatīvos aktus, kas regulē darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumus, tiek rīkots īpašs seminārs “Darba tiesības biroja vadītājiem un personāla vadītājiem”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu saistībā par darba tiesībām, tai skaitā par darba samaksu, disciplinārsodiem un ieturējumiem, darba laiku un atvaļinājumiem, tiesībām, pienākumiem un atbildību darbā, kā arī par darba attiecību izbeigšanu. 

Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs izvairīties no nevēlamām konfliktsituācijām, samazināt tiesvedības riskus un izvairīties no situācijām, kad likuma nepārzināšanas gadījumā uzņēmumam varētu nākties maksāt ievērojamas kompensācijas. Seminārs būs vērtīgs ieguvums ikvienam, kuram aktuāli pārzināt darba tiesības,  darba tiesiskajās attiecībās iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, darba līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību u.tml.
 Semināra norises laiks: 6. martā plkst. 10:00 - 13:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN / Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - BEZ MAKSAS
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
– praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.

 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


SEMINĀRA AUDITORIJA – vadītāji, personāla vadītāji un personāla speciālisti, visi, kuriem ikdienas darbs saistīts ar darba tiesisko attiecību nodrošināšanu.

SEMINĀRA MĒRĶIS – pārrunāt aktuālus teorētiskus un praktiskus jautājumus par darba līgumu uz nenoteiktu un noteiktu laiku, grozījumiem darba līgumā, par darba līguma nosacījumiem, ja darbs tiek veikts attālināti, neparedzēta darba veikšanu, par darba samaksu, tai skaitā slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmaksu un ieturējumiem no darba samaksas. Seminārā tiks izvērtēti aktuālie problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. 
 


 
 SEMINĀRA PROGRAMMA 

 

  • Darba līguma un tā grozījumi.
  • Biežākās nepilnības darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos.
  • Darba laika organizācijas, tai skaitā summētā darba laika, noteikšanas pamati.
  • Darba devēja atprasījuma un darbinieka radīto zaudējumu piedziņas tiesības.
  • Uzteikumi. Problēmas un risinājumi, pārtraucot darba līgumu ar darbinieku.

 

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs