DARBINIEKU KOMPENSĀCIJAS UN AVANSA NORĒĶINI (uzņēmumiem, budžeta iestādēm, biedrībām)

 METODISKO MATERIĀLU SATURS: 
 


Nolikums par darbinieka kompensācijām

1. Darbs ārpus darba devēja telpām.

1.1. Darba līgums, rīkojums.

1.2.. Darba devēja izsniegtas inventārs


2. Kompensācijas.

Kompensācijas

Zaudējumi

Apmaksājamo kompensāciju veidi

2.1. Kompensācija par mājokli, telpām.

2.2.Kompensācija par telefonu.

2.3. Kompensācija par datoru un internetu.

2.4. Kompensācija par komunāliem maksājumiem.

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija.

2.6. Proporcijas aprēķināšana.

2.7. Nolietojuma aprēķināšana un noteikšana.

2.8.Kompensācija par vieglo automašīnu.


3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Darbinieka iesniegtās atskaites un attaisnojuma dokumenti.

3.2. Darba kārtības noteikumi.

3.3.Koplīgums.


4. Nodokļi

4.1. IIN un VSAOI.

4.2. Paziņojumi.

4.3. PVN.

4.4. UIN.


5. Grāmatojumi.

5.1. Kompensāciju grāmatošana.

5.2. Attaisnojuma dokumenti.


Nolikums par avansa norēķiniem

Avansa norēķinu kārtība.

Naudas izdevumu dokumenti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Nolikums par Kārtību, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu
 

Darba kārtības noteikumi

I Vispārīgie jautājumi.

II Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana.

III Darba organizācija.

IV Darba samaksa.

V Atvaļinājumi.

VI Apbalvojumi un darba stimulēšana.

VII Darbinieku uzvedības noteikumi.

VIII Darbinieku atbildība.

IX Kvalifikācijas celšana.

X Citi jautājumi.

XI. Darba kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība.

 

DARBA LĪGUMS

IESNIEGUMS darbinieka izdevumu segšanai

Iesniegums kompensācijas apmaksai

Rīkojums par darbu mājās

Rīkojums par izdevumu segšanu

Rīkojums par avansa norēķinu personu

Iesniegums avansa pieprasījumam

 

Kompensācijas un maksājumi budžeta iestāžu darbiniekiem

1. Atlīdzība

1.1. Papildu brīvdienu apmaksas kārtība.

1.2. Mēnešalgas noteikšanas īpatnības nepilna darba laika gadījumā.

2. Piemaksas

2.1. Vispārējas piemaksas.

2.2. Speciālās piemaksas.

3. Prēmijas

4. Pabalsti

4.1. Atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsts.

4.2. Pabalsts darbinieka nāves gadījumā.

4.3. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi.

4.4. Karavīram izmaksājamie pabalsti.

4.5. Veselības bojājuma pabalsti.

4.6. Pabalstu izmaksas ierobežojumi un nosacījumi.

4.7. Pārcelšanās pabalsts.

4.8. Izdienas pabalsts.

5. Kompensācijas

5.1. Kompensācija mācību izdevumu segšanai.

5.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana.

5.3. Mācību izdevumu segšana.

5.4. Transporta izdevumu kompensācija.

5.5. Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija.

5.6. Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem.

5.7. Transporta un dzīvojamās telpas īres (viesnīcas) izdevumu kompensācija Saeimas deputātam.

5.8. Sakaru izdevumu kompensācija.

5.9. Zaudējumu vai kaitējuma kompensācija.

5.10. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija.

5.11. Uzturdevas kompensācija.

5.12. Pabalsti un kompensācijas par dienestu ārvalstīs.

5.13. Veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem.

5.14. Ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apdrošināšana.

5.15. Apmaksāta veselības aprūpe.

6. Atvaļinājumi

6.1. Tiesības uz atvaļinājumu.

6.2. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.

6.3. Apmaksātais papildatvaļinājums.

6.4. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas.

6.5. Atvaļinājums sakarā ar kandidēšanu vēlēšanās.

6.6. Mācību atvaļinājums.

6.7. Atsaukšana no atvaļinājuma.

 

Koplīgums

1. Vispārīgie noteikumi.

2. Darba devēja, arodbiedrības (darbinieku pārstāvja) un darbinieku attiecības.

3. Darba samaksa.

4. Darba apstākļi.

4.1. Darba laiks.

4.2. Darba organizācija.

4.3. Atvaļinājumi, papildatvaļinājumi.

4.4. Darba drošība un veselības aprūpe.

4.5. Darba tiesisko attiecību izbeigšana.

4.6. Kvalifikācijas paaugstināšana.

4.7. Nodarbinātības garantijas.

5. Sociālās garantijas.

6. Darba tiesisko attiecību aizsardzība.

7. Arodbiedrības (darbinieku pārstāvju) darbības nodrošinājums.

8. Darba koplīguma noteikumu izpildes kontrole.