Elektronisko dokumentu un reģistru uzskaite un aprite grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā.

 METODISKO MATERIĀLU SATURS: 

 
Grāmatvedības reģistri. 
Grāmatvedības programma. 
Attaisnojuma dokumenti.

Elektroniskais dokuments. 
Elektroniskā dokumenta oriģināls. 
Elektroniskā dokumenta atvasinājumi. 
Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas vispārīgie noteikumi. 
Elektronisko dokumentu glabāšanas speciālie noteikumi. 
Parakstītāja pienākumi un atbildība. Iekšējs attaisnojuma dokuments. 
Elektronisks rēķins. 
Elektronisks rēķins kā vienīgais dokuments.
Rēķini. 
Rēķina kopija 
Maksājuma rīkojums 
Konta izraksts.
Nodokļu pārskati un aprēķini.

Dokumentu arhivēšana.
Valūta. 
Ieraksti kontos.
Hronoloģiskie reģistri.
Grāmatvedības datorprogrammas.

Pavadzīmes. 
Prasības preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu reģistrēšanai. 
Inventarizācijas dokumenti.
Avansa norēķini, komandējumi.

Kase.  Kases aparāti.
Kvītis.
PVN rēķini.


Nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski.
Nodokļa rēķinu glabāšana.
Citi nodokļa maksātāja pienākumi attiecībā uz nodokļa rēķiniem un darījumu uzskaiti.