Praktiskais vienas dienas seminārs

Jaunie grāmatvedības noteikumi – kas mainās uzņēmumu un organizāciju grāmatvedībā 2022. gadā

Katra uzņēmuma darbība ir cieši saistīta ar grāmatvedību, kas, kā zināms, uzskatāmi atspoguļo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Bet līdzīgi kā dažādi likumi, arī grāmatvedībā noteikumi mēdz strauji mainīties, kas nozīmē, ka grāmatvežiem jātur rūpe par šiem jautājumiem un vienmēr jāaktualizē savas zināšanas, lai nodrošinātu, ka viņu sniegtā grāmatvedības informācija ir patiesa, salīdzināma, saprotama un pilnīga.

Plašāku ieskatu aktualitātēs, kas jāzina visiem grāmatvežiem, sniegs seminārs “Jaunie grāmatvedības noteikumi – kas mainās uzņēmumu un organizāciju grāmatvedībā 2022. gadā”.

Semināra ietvaros tiks aplūkotas svarīgākas izmaiņas grāmatvedības noteikumos, grāmatvedības reģistru kārtošanas prasībās, kārtībā, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos. grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras (grāmatvedības datorprogrammas) lietošanas prasībās, grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas noteikumos u.tml.

 


Semināra norises laiks: 22. augustā no plkst. 10.00–13.00 

 

Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 99,-

Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība  elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
 


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

Grāmatvedības reģistru kārtošanas prasības.

- hronoloģiskie reģistri;

- sistemātiskie reģistri;

- galvenā grāmata;

- analītiskās uzskaites reģistri;

- ķermenisko lietu uzskaite natūrā;

- darījums ārvalstu valūtā;

- reģistru kārtošana, uzsākot darbību;

- ierakstu izdarīšana reģistros;

- ierakstu izdarīšana reģistros saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, kas saņemti pēc pārskata gada;

- kontu un reģistru slēgšana;

- darījuma iegrāmatošana.


Kārtība, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos.

Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība.


- numura piešķiršana;

- kopsavilkuma dati.

- prasības attaisnojuma dokumentiem, kurus sagatavo attiecībā uz precēm, citām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem;

-skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojums vai darbinieku izdevumu atlīdzināšana;

- preču piegādes dokumentos ietveramie rekvizīti un informācija, šo dokumentu noformēšanas, parakstīšanas un reģistrēšanas kārtība;

- kad pavadzīmi var neparakstīt;

- kādus dokumentus var izmantot par preču piegādes dokumentiem;

- preču piegādes dokumentu reģistrs;


Grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras (grāmatvedības datorprogrammas) lietošanas prasības.

- autortiesību subjekta atļauja;

- autora mantiskās tiesības;

- cilvēklasāmā forma;

- izdrukāšana;

- informācijas saglabāšana;

- ierakstīšana datu nesējos;

- konta plāna uzturēšana;

- mašīnlasāms formāts;

- datorprogrammu lietošanas instrukcija.


Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas noteikumi.

- dokumentu aprite.

- dokumentu glabāšana.

- reģistru kārtošana;

- attaisnojuma dokumentu noformēšana un sagatavošana;

- transportlīdzekļu uzskaite;

- organizācijas dokumentu valoda;

- grāmatvedības politika.


Inventarizācijas metodes, inventarizācijas veikšanas kārtība, rezultātu dokumentēšanas un inventarizācijā atklāto starpību iegrāmatošanas kārtība.

- ķermenisku lietu inventarizācija;

- bezķermenisku lietu inventarizācija;

- izlases metode;

- budžeta iestāžu inventarizācija nekustamam īpašumam;

- bibliotēkas krājumu inventarizācija;

- budžeta iestāžu slēguma inventarizācija;

- kredītiestāžu inventarizācija;

- VID nodokļu inventarizācija;

- inventarizācijas komisija;

- vadītāja rīkojums;

- kad vadītājs var pats veikt inventarizāciju;

- inventarizācijas instrukcijas;

- periodiskās, ārkārtas inventarizācijas;

- kontrolpārbaudes;

- materiāli atbildīgās personas klātbūtne;

- revidenta pieaicināšana;

- veicamie pasākumi pirms inventarizācijas;

- telpu aizzīmogošana;

- inventarizācijas rezultātu ierakstīšana;

- inventarizācijas saraksti;

- rezultātu iesniegšana vadībai;

- dokumentu iesniegšana vadībai un atbildīgajai personai;

- rezultātu izskatīšana;

- rezultātu salīdzināšana.

 
Grāmatvedības kontroles pasākumu veidi.

- darbinieku pienākumu nodalīšana;

- atbildīgo darbinieku noteikšana par uzņēmuma skaidrās naudas un ķermenisko un bezķermenisko lietu glabāšanu;

- pieejas ierobežošana uzņēmuma mantai;

- prasība par īpašas uzmanības pievēršanu neparastam vai aizdomīgam darījumam;

- prasība vienveidīgu saimniecisko darījumu dokumentēšanai;

- kustamu un nekustamu ķermenisku lietu un skaidrās naudas un krājumu atlikumu inventarizācija;

- uzņēmuma kontos esošās bezskaidrās naudas atlikumu summu salīdzināšana;

- regulāras attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru pārbaudes;

- pieejas ierobežošana grāmatvedības datiem;

- atbildīgo darbinieku noteikšana par grāmatvedības dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu līdz to nodošanai uzņēmuma arhīvā;

- grāmatvedības datu rezerves kopiju sagatavošanas un glabāšanas kārtības noteikšana;

- pašizmaksas aprēķināšanas kārtība un faktisko izdevumu kalkulācija.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos praktiskajam gramatvedības semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits