METODISKIE MATERIĀLI GRĀMATVEŽIEM

Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gadsIeviesiet kārtību savos grāmatvedības dokumentos,
iegādājoties grāmatvedības organizācijas metodiskos materiālus 2024. gadam!

Aiz jebkura veiksmīga uzņēmuma stāv izcils grāmatvedis, kas rūpējas par sakārtotiem pārskatiem un dokumentiem. Grāmatvedis uzņēmumā ir tas, kas sagatavo gada pārskatus, konsolidētos gada pārskatus, kā arī ir kompetents veikt citus grāmatvedības kārtošanas pienākumus, taču to visu var paveikt tikai profesionāls un uzticams grāmatvedis, kas rīkojas saskaņā ar grāmatvedības un nodokļu likumdošamas un normatīvo aktu prasībām, uzņēmuma vērtībām un mērķiem. Arī uzraugošās institūcijas, kā, piemēram, Valsts Ieņēmumu dienests (VID) pieprasa, lai Jūsu uzņēmuma grāmatvedības metodika tiktu veidota saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Lai ikviens grāmatvedis varētu pareizi un efektīvi sakārtot uzņēmuma grāmatvedību, tagad ir iespēja iegādāties Grāmatvedības organizācijas metodiskos materiālus, ko sagatavojis "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" sadarbībā ar "Neilandes nodokļu konsultācijām".

Grāmatvedības metodiskie materiāli ikvienam palīdzēs organizēt savu grāmatvedības uzskaiti, vadoties pēc jaunākajām aktualitātēm, likumdošanas prasībām un vienotiem grāmatvedības noteikumiem.

Metodisko materiālu "Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads" cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 280 + PVN (standarta cena – EUR 420 + PVN).​ 

Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem. Atbilstoši LR Grāmatvedības likumam, katrā organizācijā ir jābūt sagatavotiem un pieejamiem materiāliem par grāmatvedības organizācijas kārtību.

Pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 31. panta 2. punktu, uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā.

Metodisko materiālu "Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads" mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu organizācijas grāmatvedība ir sakārtota saskaņā ar likumdošanas prasībām un atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Metodiskajos materiālos ietilpst svarīgākā informācija ikvienam grāmatvedim, tai skaitā par inventarizācijas kārtību, avansa norēķiniem un darbinieku izdevumiem, par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, par dokumentu apgrozības shēmu. Dokumenti ietver aktualitātes par grāmatvedības reģistru, to, kā veidot gada pārskatu, arhīvu un lietvedības dokumentēšanu un glabāšanu. Materiālos ir apkopota informācija par kontu plānu un kodu/ simbolu lietojumu aprakstu. Tāpat dokumenti iekļauj informāciju par pašizmaksu, attaisnojumiem dokumentiem, grāmatvedības kontroli, datu apstrādi, grāmatvedības politiku, darba līgumiem, algas aprēķiniem, kā arī vispārīgas ziņas par uzņēmumu.


 
Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/gramatvedibas-organizacijas-dokumenti-2024-gads


 

Metodisko materiālu saturs: 


1. Inventarizācija

Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtība.
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu.
Ziņojums vadībai par inventarizācijā konstatēto.
Inventarizācijas aktu paraugi.
Ārpusbilances uzskaites darījumu inventarizācijas akts.
Grāmatvedības izziņa.
Norakstīšanas akts mazvērtīgajam inventāram.
 
2. Avansa norēķini un darbinieku izdevumi

Nolikums par avansa norēķinu kārtību.
Avansa pieprasījums.
Rīkojums par avansa norēķinu personu.
Nolikums par darbinieka kompensācijām.
Iesniegums darbinieka izdevumu segšanai.
Iesniegums kompensācijas apmaksai.
Rīkojums par darbu mājās.
Rīkojums par izdevumu segšanu.
Darba kārtības noteikumi.
Koplīgums.
Kārtība, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu.
 
3. Transportlīdzekļu uzskaite

Nolikums par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Auto nomas līgums.
Auto pieņemšanas nodošanas akts.
Ceļazīme.
Materiālās atbildības līgums.
Mehānismu darbu uzskaite.
Patapinājuma līgums līdz 15 dienām.
Piemēri lietotu auto grāmatošanai.
Pieņemšanas nodošanas ekspluatācija akts.
Pilnvarojuma līgums valdes loceklim.
Tahogrāfi LV.
Materiālu izlietojuma norakstīšanas akts.
Darba līgums.
Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem.
Darbinieku nosūtīšana un darbs ārzemēs.
Nerezidentu darbs Latvijā.
Atskaite degvielas izlietojumam

4. Attaisnojuma dokumentu apgrozība.

Dokumentu apgrozības shēma.

5. Grāmatvedības reģistri

Kārtība par grāmatvedības reģistriem.
Pavadzīmju noformēšana un uzskaite.
Pavadzīmju žurnāls un tā aizpildīšana.
Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls un tā aizpildīšana, Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrs un tā aizpildīšana.
Kases aparāta žurnāls.
Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu (paraugs)
Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas žurnāls valūtas pirkšanai
Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu.
Taksometra skaitītāja žurnāls.
Rik par veikala darba laiku, pārskata izdrukāšanu.
Kasiera amata/darba apraksts un pienākumi
Kases aparāta lietotāja vispārīgie pienākumi.
Inkasācijas akts.
Rīkojums ar kasieri - operatoru.
Ieņēmumu uzskaites reģistrs.
Kvīšu reģistrācijas žurnāls.
Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti.
Kokmateriālu žurnāls.
Lauksaimniecības krājumu žurnāls.
PVN noliktavas žurnāls.
PVN internetveikala žurnāls.
Nolikums par kases uzskaiti.
Rīkojums par kasieri.
 
6. Gada pārskati

Nolikums par gada pārskatu sagatavošanu.
Gada pārskatu pielikumi.
Saīsinātais FP.
Likvidācija.
Kārtība, kādā finanšu grāmatvedībā uzrāda darījumus pēc bilances datuma, labojumi.
Kārtība, kādā finanšu pārskatā uzrāda finansējumu, ziedojumus un dāvinājumu.
Kārtība, kādā pašu kapitāla posteņus norāda finanšu pārskatā individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Savstarpējo ieskaitu akts.
Bilances kontu korespodence tabula uzņēmumiem.
Bilances posteņu klasifikācijas kritēriji.

7. Arhīvs, lietvedība

Nolikums par dokumentu glabāšanu.
Rīkojums par atbildīgo arhīva glabāšanā.
Telpu nomas līgums ar fizisku personu.
Nomas līgums ar juridisku personu.

8. Kontu plāns

Kontu korespodence.

9. Kodu un simbolu lietojumu apraksts.

Saīsinājumu apzīmējumi.
 
10. Pašizmaksa

Nolikums par pašizmaksas aprēķināšanu.
 
11. Attaisnojuma dokumenti

Kārtība par attaisnojuma dokumentu noformēšanu.
Attaisnojuma dokumenti un rekvizīti.
Kārtība par elektronisko dokumentu un reģistru uzskaiti, apriti grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā.
Pavadzīme.
Preču piegādes līgums.
Elektronisko rēķinu standarti.

12. Grāmatvedības kontrole.

Nolikums par grāmatvedības kontroli.
 
13. Datu apstrāde

Vispārīgie grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi.
Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.
 
14. Grāmatvedības politika

Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.
Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Akts par PL pieņemšanu.
Pamatlīdzekļu pieņemšanas, nodošanas ekspluatācijā akts
Pamatlīdzekļu - izremontēto, rekonstruēto pieņemšanas ekspluatācijā akts.
Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.
Pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu).
Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.
Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.
Nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas - nodošanas akts.
Krājumu uzskaites noteikumi.
Preču zudumu aprēķins.
Materiālu izlietojuma, saimnieciskā inventāra norakstīšanas akts.
Iepirkto preču un materiālu norakstīšanas akts.
Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Ieņēmumi.
Būvlīgumi.
Noma un līzings.
Uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.
Nolikums par debitoru parādu uzskaiti.
Ieskaita grāmatošana.
Klienta zaudētu parādu analīze PVN.
Aizdevuma līgums ar procentiem.
Aizdevuma līgums.
Atgādinājums par maksājuma saistību izpildi.
Bartera darījumi (grāmatošana).
Bezprocentu Aizdevuma līgums ar galvotāju.
Brīdinājums pēc atgādinājuma.
Brīdinājums pirms tiesas.
Cesijas līgums .
Galvojuma līgums.
Izlīgums.
Kreditora prasījums maksātnespējai.
Lēmums par parāda norakstīšanu.
Līgums par izlīguma apstiprināšanu un civillietas izbeigšanu.
Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu.
Prasības pieteikums tiesai par piedziņu.
Vienošanās par parāda brīvprātīgu samaksu.
Latvijas mēroga konkursa nolikums.
Starptautiska mēroga konkursa anketa.
Starptautiska mēroga konkursa nolikums.
Likuma normu piemērošanas piemēri reprezentācija.
Nolikums par darba apģērbu.
Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
Nolikums par reprezentācijas izdevumiem un reklāmu.
Nolikums par ziedojumiem.
Ziedojuma līgums.
Pārskats par reprezentācijas izdevumiem.
Personāla ilgtspējas pasākumi.
Reprezentācijas norakstīšanas akts.
Rīkojums par reprezentāciju.
Izziņa par sava īpašuma pārdošanu.
Rīkojums par personāla ilgtspējas pasākumiem.
Tāme.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem.
Pārskats jeb akts par personāla ilgtspējas pasākumiem.
Rīkojums par labumiem, ko maksā darbiniekiem.
Darba aizsardzības izdevumi grāmatvedības uzskaitē.
Pārskats par nesaimnieciskiem izdevumiem.
Rīkojums par nesaimnieciskiem izdevumiem.

15. Personāls, fiziskās personas

Darba līgums.
Vidējās algas aprēķins.
Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu.
Autoratlīdzības līgums.
Uzņēmumu līgums
Licences līguma nosacījumi.
Licences līgums.
Atskaite par komandējuma izdevumu izlietojumu
Atskaite par komandējumu
Komandējuma aprēķins
Komandējuma izdevumu aprēķins
Komandējuma iesniegums
Komandējuma normas
Komandējumi un darba braucieni nerezidentam
Pārskats par komandējumu
Rīkojums par komandējumu
Komandējuma iesniegums ar individuālās automašīnas izmantošanu

16. Par uzņēmumu

Vispārīgās ziņas par uzņēmumu.
Titullapa.
 Metodisko materiālu sagatavotājs: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" un "Neilandes nodokļu konsultācijas"

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) un Neilandes nodokļu konsultācijas jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādas apmācības par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt gan izglītojošus seminārus, gan sagatavojot metodiskos materiālus, kas ir tik aktuāli katrai iestādei un uzņēmumam.


Vadošā konsultante: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos. 
Tālrunis papildus informācijai: 29948182; e-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/gramatvedibas-organizacijas-dokumenti-2024-gads