Metodiskais materiāls

NILLTPFN IKS uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.
 

Ikvienam uzņēmumam, grāmatvedim, nodokļu konsultantam un revidentam ir svarīgi pārzināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un to, kādas ir prasības iekšējās kontroles sistēmas izveidei. Zināšanas par to palīdz izvairīties no NILLTPFN likuma prasību pārkāpumiem, trūkumiem IKS darbībā, nepietiekamu klientu izpēti un darījumu uzraudzību, kā arī trūkumiem pašu un darbinieku apmācībā.  

Ņemot vērā likuma sarežģītību un pieaugošās grūtības orientēties apjomīgajos noteikumos, ikvienam ir  šobrīd ir pieejami plaši, precīzi un kvalitatīvi metodiskie materiāli par iekšējās kontroles sistēmas izveidi – "NILLTPFN IKS grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi” . Tie palīdzēs iepazīties ar NILLN likuma izpildes prasībām, uzzināt visu svarīgāko par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, kā iegūt vērtīgas zināšanas un prasmes darbam ar NILLN likumu.

 
Materiāli veidoti tā, lai ikviens labāk izprastu AML (Anti-Money Laundering) sistēmas darbības principus, to, kādi dokumenti nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī NILLTPFN likuma prasību sekmīgai nodrošināšanai.
 

Metodisko materiālu "NILLTPFN IKS uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi" cena – tikai līdz š.g. 30. jūnijam EUR 220 + PVN Standarta cena EUR 340 + PVN (Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.)

 
Šādi metodiskie materiāli ir svarīgi ikvienam grāmatvedim, nodokļu konsultantam un revidentam, kas vēlas nodrošināt sekmīgu likuma izpildi un izvairīties no iespējamajiem prasību pārkāpumiem.

 
Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/metodiskie-materiali-gramatvedibai

 
 

Metodisko materiālu autore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru pasniedzēja Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikāciju autore laikrakstos un žurnālos Bilance, Latvijas Vēstnesis, portālos Ekonomika.lv, iFinanses un citos.

  


Metodisko materiālu saturs:

1. nodaļa. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts NILLN un TPF risks;

2. nodaļa. Kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte;

3. nodaļa. Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība;

4. nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā ārpakalpojuma grāmatvedis atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;

5. nodaļa. Kārtība, kādā tiek ziņots FID par aizdomīgiem darījumiem;

6. nodaļa. Kārtība, kādā FID sniedz sliekšņa deklarāciju;

7. nodaļa. Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta informācija un dokumenti;

8. nodaļa. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība;

9. nodaļa. Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana un ziņojumu izvērtēšana;

10. nodaļa. IKS prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai;

11. nodaļa. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota IKS;

12. nodaļa. Kārtība, kādā VID tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem;

13. nodaļa. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

Instrukcija "NILLNS klienta izpētes process un metodika un atbildīgās personas iecelšana un novērtēšana", kurā aprakstīts pa soļiem, kā piemērot NILLNS un kādas veidlapas jāaizpilda.

 

Pielikumi (paraugi):

1. pielikums. Fiziskās personas identificēšana un izpēte;

2. pielikums. Juridiskas personas identificēšana un izpēte;

3. pielikums. Klienta identifikācija, izpēte un darījumu izpēte;

4. pielikums. Klienta darījumu izpēte;

5. pielikums. Klienta paša aizpildīta  anketa;

6. pielikums. Klienta paša aizpildīta saīsināta;

7. pielikums. Riska lieluma noteikšana klientam;

8. pielikums. Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam;

9. pielikums. Aizdomīgi darījumi;

10. pielikums. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa;

11. pielikums. Aizdomīgi nodokļu darījumi;

12. pielikums. Sliekšņa robežas;

13. pielikums. Akts par mēneša darījumiem;

14. pielikums. Klienta tipoloģijas;

15. pielikums. Savu risku novērtējums;

16. pielikums. Riskus ietekmējoši apstākļi;

17. pielikums. Pilnvara;

18. pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu NILLN TPF likuma izpildei;

19. pielikums. Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu;

20. pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar  NILLN TPF IKS;

21. pielikums. Apliecinājums par iepazīšanos ar NILLN TPF IKS;

22. pielikums. Lēmums par atturēšanos no darījuma ar klientu;

23. pielikums. Apmācību reģistrācijas žurnāls;

24. pielikums. Atbildīgās personas novērtēšanas politika;

25. pielikums. Apliecinājums par reputāciju;

26. pielikums. Atbildīgās personas NILLN TPF IKS darbību apraksts;

27. pielikums. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs;

28. pielikums. Darbinieku apmācība;

29. pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām;

30. pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi;

31. pielikums. Amata apraksts darba līgumam;

32. pielikums. NM ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu;

33. pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu;

34. pielikums. Lēmums par iekšējo auditu;

35. pielikums. Lēmums par NILLN TPF IKS novērtēšanu un aktualizēšanu;

36. pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu;

37. pielikums Lēmums par iepazīšanos ar IKS un darbību secība;

38. pielikums. Lietvedības žurnāls. Fizisko personu datu apkopojums;

39. pielikums. Lietvedības žurnāls. Juridiskās personas;

40. pielikums. Lietvedības žurnāls. Nerezidenti;

41. pielikums. Ziņojumu žurnāls FID;

42. pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu;

43. pielikums. Anonīmo ziņojumu žurnāls;

44. pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu;

45. pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts;

46. pielikums. Transportlīdzekļu tirgotāju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes;

47. pielikums. Nekustamā īpašuma nozari raksturojošas riska pazīmes klientiem;

48. pielikums. Juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes;

49. pielikums. Dārgmetālu tirdzniecības nozares klientu darbību raksturojošas pazīmes;

50. pielikums. Ziņojums VID par darbības veidu;

51. pielikums. Patiesā labuma guvēju reģistrs;

52. pielikums. Pārrobežu shēmu pazīmes.

53. pielikums. Terorisma finansēšanas risks;

54.pielikums Rīkojums par personas reģistrēšanu FID datu saņemšanas nodošanas sistēmu;

55.pielikums. Pilnvara pārstāvēt atbildīgo personu FID;

56.pielikums Līgums par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

57.pielikums. Risku kopsavilkums.

58.pielikums. Klientu bāzes lielumu salīdzinošā tabula.

59.pielikums. Kritēriji dokumentiem, kas ir obligāti iesniedzami noteiktā termiņā un noteiktā veidā  - paziņojums klientiem.

60. Darba līgums.

61. Uzņēmumu līgums.

62. Autoratlīdzības līgums.


Metodisko materiālu sagatavotājs: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" un "Neilandes nodokļu konsultācijas"

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) un Neilandes nodokļu konsultācijas jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādas apmācības par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt gan izglītojošus seminārus, gan sagatavojot metodiskos materiālus, kas ir tik aktuāli katrai iestādei un uzņēmumam.

Tālrunis papildus informācijai: 29948182; e-pasts: [email protected]

 
Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/metodiskie-materiali-gramatvedibai