METODISKAIS MATERIĀLS

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma nepieciešamai katrai organizācijai​

Sankciju riska pārvaldības prakse un problēmjautājumi kļūst arvien sarežģītāki gan to būtībā un ietekmē uz ikdienas procesiem uzņēmuma darbībā, gan arī riska pārvaldības procesu praktiskā īstenošanā, ņemot vērā ievērojamo informācijas apjomu un saistīto procesu daudzveidību, ar ko jāsaskaras, nodrošinot organizācijas darbību.

Kā zināms, Sankciju likuma 2.panta 2.daļa paredz, ka Sankciju likums attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Attiecīgi sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izstrāde ir rekomendējama visām komersantu grupām, lai noskaidrotu, novērtētu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus, tādējādi izvairoties no soda par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.

Efektīva Sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēma ir būtisks priekšnosacījums, lai organizācija spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. 

Par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu var tikti piemērota kriminālatbildība, kā arī var iestāties dažāda veida civiltiesiskās un administratīvi tiesiskās sekas. Par Sankciju likuma pārkāpšanu kredītiestādēm un finanšu iestādēm var piemērot soda naudu līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma, savukārt ne-banku sektorā soda naudas par Sankciju likuma prasību nepildīšanu var sasniegt pat 1 000 000 euro.

Metodisko materiālu "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma" cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 180 + PVN (standarta cena – EUR 280 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

Lai novērstu komersantu iesaistīšanos starptautisko un nacionālo sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā, sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu ir nepieciešams izstrādāt visiem komersantiem, arī tiem, kuri nav Sankciju likuma subjekti.

 
Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/metodiskie-materiali-gramatvedibai

 

Metodisko materiālu saturs: 

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

Sankciju IKS nolikums1.Sankcijas.

2. Klienta un darījuma partnera identificēšana sankciju sarakstos.

3. Kā atrast sankcijas Latvijai saistošos sankciju sarakstos?

4. Izņēmumi, kad sankciju režīmu nepiemēro.

5. Izņemšana no sankciju saraksta.

6. Ārlietu ministrijas kompetence.

7. Nacionālās un ASV OFAC sankcijas.

8. Jautājumi un atbildes par ASV Aktīvu Kontroles biroja (ASV OFAC) 2019. gada 9. decembrī noteiktajām sankcijām.

9. Eiropas Savienības un ANO sankcijas.

10. Par Eiropas Savienības sankciju pret Krievijas Federāciju piemērošanu Latvijā.

11. Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos.

Reģistrācija FID goAML.
Sankciju riska novērtējums.
Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras.
Darbinieku uzdevumi, tiesības, pienākumi, izglītība un atbildība.
Ziņošana FID par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma.
Atbildība.

Atbildīgās personas novērtēšanas politika

1.Vispārējas prasības.

2.Izglītības prasības.

3.Pienākuma izpildīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

4.Reputācija.

5.Nav sodāmība.

6.Uzraudzība.

Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība

Atbildīgā darbinieka(-u) iecelšana, tiesības un pienākumi.
Darbinieku apmācība.
Darbinieku tiesības un pienākumi.
Atbildība.

Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem.

Kārtība,  kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.

Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.

Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai.

Sankciju IKS piemērošana.

Cita informācija no VID, FID, ĀM, IeM u.c.


Pielikumi:

1.pielikums. Klienta fiziskās personas (privātpersonas) identifikācija un izpēte.

2.pielikums. Klienta juridiskās personas (arī pašnodarbinātās personas) identifikācija un izpēte.

3.pielikums Klienta darījumu izpēte.

4.pielikums. Klienta anketa, apstiprinājums.

5.pielikums. Sankciju likuma subjekta risks (pašrisks).

6.pielikums Pašriska noteikšana, papildus.

7.pielikums. Sankciju klienta risks.

8.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera identifikācija un darījuma izpēte.

9.pielikums. Sankciju risku novērtēšana visiem.

10.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera darījuma izpēte.

11.pielikums. Risku ietekmējošie apstākļi klientam, padziļināta izpēte.

12.pielikums. Terorisma finansēšanas riski.

13.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu.

14.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID.

15.pielikums Akts par mēneša darījumiem.

16.pielikums. Patiesā labuma guvējs.

17.pielikums Pilnvara.

18.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei.

19.pielikums Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu.

20.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar IKS.

21.pielikums. Darbinieka apliecinājums par iepazīšanos ar IKS.

22.pielikums Lēmums par atturēšanos.

23.pielikums. Darbinieku apmācību reģistrācijas žurnāls.

24.pielikums. Apliecinājums par reputāciju.

25.pielikums. Atbildīgās personas IKS darbību apraksts.

26.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām.

27.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi.

28.pielikums. Amata apraksts darba līgumam.

29.pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu.

30.pielikums Lēmums par iekšējo auditu.

31.pielikums. Lēmums par IKS novērtēšanu un aktualizēšanu.

32.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu.

33.pielikums Lēmums par iepazīšanos ar IKS un darbību secība.

34.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu.

35.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts.

36.pielikums Rīkojums par personas reģistrēšanu FID datu saņemšanas nodošanas sistēmā.

37.pielikums. Pilnvara pārstāvēt likuma subjektu FID.

38.pielikums Darba līgums.

39.pielikums. Lēmums par atturēšanos no darījuma.

40.pielikums. Uzņēmuma līgums.

41.pielikums. Augsta riska valstis.

42.pielikums. Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas.

43.pielikums. Nevēlamās personas no Krievijas.
 
 

Metodisko materiālu sagatavotājs: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" un "Neilandes nodokļu konsultācijas"

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) un Neilandes nodokļu konsultācijas jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādas apmācības par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt gan izglītojošus seminārus, gan sagatavojot metodiskos materiālus, kas ir tik aktuāli katrai iestādei un uzņēmumam.


Vadošā konsultante: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos. 
Tālrunis papildus informācijai: 29948182; e-pasts: [email protected]


 
Lai pieteiktos metodiskajam materiālam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://seminari.lv/seminars/metodiskie-materiali-gramatvedibai