Slēpto motīvu noteikšana atlasē un motivācijas koriģēšana

Izcils un motivēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma sapnis, tomēr uzņēmumu vadība ar vien biežāk novēro, ka standarta ierastie nemateriālās motivācijas paņēmieni vairs nedarbojas: piesolīt interesantāku (pēc vadītāja uzskatiem) darbu, paplikšķināt pa plecu, uzslavēt utt. Speciālisti un vadītāji sāk tos atpazīt, uztverot kā “lētu triku”. Katrs cilvēks tomēr ir individualitāte, ar savām interesēm un motīviem. Un vadītāja profesionalitāte ir spējā uzrunāt konkrētā darbinieka motīvus. 

Seminārā apgūsiet slēptās motivācijas paņēmienus: personības un motīvu noteikšanu ikdienišķas sarunas laikā, motivēšanas paņēmienu izvēli atbilstoši konkrētā darbinieka motīviem. 


 
 

Semināra norises laiks: 28. septembrī plkst. 10:00 - 14:00

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 149 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

Lektors: Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants

Dr.psych. zinātniskā grādā pretendentam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.).

 


 APMĀCĪBU SATURS:

    1. Darbinieka motīvu noteikšana
    • Šķēršļi, kas traucē precīzi novērtēt citu cilvēku
    • Motivācijas un motīvu izpratne
    • Darbinieka motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā
    • Paņēmieni kandidātu, darbinieku motīvu noteikšanai
    • Motīvi – kā to izmantot vadībā, motivējot izcilam sniegumam
    • Savu motīvu noteikšana un izmantošana sasniegumiem
    • Vingrinājumi citu motīvu noteikšanā

    2. Darbinieka motivācijas koriģēšanas paņēmieni
    • Darbinieka motīvu kartes izveide
    • Ideālās motīvu kartes izveide atbilstoši amatam
    • Motīvu koriģēšanas paņēmieni
    • Vingrinājumi motīvu koriģēšanā

    3. Materiālā stimulācija
    • Materiālās stimulācijas principi un veidi
    • Ko darīt, kad materiālā stimulācija nedarbojas
    • Materiālās un nemateriālās motivācijas kombinēšana
    • Motivācijas pasākumu integrēšana uzņēmuma kultūrā (tradīcijās, vērtībās utt.)
    • Taisnīguma un ētiskuma principi darbinieku motivēšanā 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs