TRANSFERTCENU POLITIKA
Kārtība par saistītu personu darījumu tirgus vērtības noteikšanu


 METODISKO MATERIĀLU SATURS:  
TIESĪBU AKTU PIEMĒROŠANA

KOMERCLIKUMS
» Ar sabiedrību saistītā persona.
» Darījuma slēgšana ar saistīto personu.
» Sabiedrības iekšējā revīzija.
» Dalībnieka balsstiesības.

LIKUMS "Par nodokļiem un nodevām"
Termini:
» Saistītas personas;
» Transfertcena;
» Kontrolēts darījums;
» Starptautiska uzņēmumu grupa;
» Saistīts ārvalstu uzņēmums.
» Starptautisko līgumu piemērošana.
» Nodokļu maksātāju pienākumi.
» Nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju.
» Globālā dokumentācija ir transfertcenu dokumentācija.
» Vietējā dokumentācija.
» Nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par darījuma
tirgus cenas (vērtības) noteikšanu.
» Nodokļu administrācijas un nodevu administrācijas pienākumi.
» Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana.

UZŅĒMUMA IENĀKUMO NODOKĻA LIKUMS
» Ar nodokli apliekamā bāze.
» Vienkāršotā kārtība.
» Funkcionālā analīze.
» Salīdzināmo nekontrolēto cenu metode.
» Tālākpārdošanas cenu metode.
» Izmaksu pieskaitīšanas metode.
» Darījumu tīrās peļņas metode.
» Peļņas sadalīšanas metode.
» Zemas pievienotās vērtības pakalpojumus.
» Preču (produkcijas, pakalpojumu) tirgus cenas vai darījuma tirgus vērtības
noteikšanas piemēri.
» Nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā.
» Mākslīgi izveidotas struktūras izmantošana.
» Hibrīdneatbilstības.
» Aizdevumi saistītajām personām

Pievienotās vērtības nodokļa likums
» PVN grupa.
» Tirgus vērtība.
» Darījumi PVN grupas ietvaros.
» Darījuma ar nodokli apliekamās vērtības noteikšanas vispārīgie noteikumi.
» Nosacījumi PVN grupas reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistrā un dalībnieku reģistrācijai PVN grupā.
» Jauna dalībnieka reģistrācija PVN grupā un dalībnieka izslēgšana no PVN grupas.
» PVN grupas izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa
maksātāju reģistra.
» Priekšnodokļa atskaitīšana PVN grupas darījumo.

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
»Vērtības izteiksme.
» Vadības pakalpojumu transfertcenu jautājumu noteikšana.
» Kas ir vadības pakalpojumi?
» Kas ir jāņem vērā vadības pakalpojumu līgumos?
» Pakalpojumu saņemšanas pierādījumi.
» Labuma gūšanas tests.
» Darījuma tirgus cenas noteikšana.
» Tiešā metode.
» Piemērs
» Netiešās metodes.
» Piemērs

TRANSFERTCENU PĒTĪJUMS

Saturs
1.informācija par kontrolēto darījumu;
2. informācija par nodokļu maksātāju:
2.1. vispārēja informācija par nodokļu maksātāju;
2.2. grupas organizatoriskā struktūra;
2.3. nodokļu maksātāja (tajā skaitā tā vadības) organizatoriskās un juridiskās
struktūras apraksts;
2.4. informācija, kas paskaidro saistīto personu savstarpējos saimnieciskās darbības
procesus;
2.5. detalizēts apraksts par nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās stratēģiju;
2.6. galvenie konkurenti.
3. informācija par katru būtisku kontrolēto darījumu:
3.1. kontrolēta darījuma vai darījumu kategorijas vispārīgs apraksts un apstākļi, kādos
šādi darījumi notika;
3.2. nodokļu maksātāja veikto un saņemto maksājumu summa par katru kontrolēto
darījumu;
3.3. saistītie uzņēmumi, kuri iesaistīti katrā kontrolētajā darījumā;
kontrolēto darījumu līgumu kopijas;
3.4. nodokļu maksātāja un attiecīgā saistītā uzņēmuma detalizēta salīdzināmības un
funkcionālā analīze;
3.5. norāde par izmantoto darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodi, kā arī
metodes izvēles pamatojums;
3.6. norāde par saistīto uzņēmumu, kurš ir izvēlēts par testējamo, kā arī minētās
izvēles pamatojums;
3.7. informācija par būtiskiem (kritiskiem) pieņēmumiem, uz kuriem ir pamatota
transfertcenu metodoloģija, kas saskaņota ar nodokļu maksātāja turpmākās darbības
prognozi;
3.8. skaidrojums par iemesliem datu izmantošanai par vairākiem gadiem (ja
attiecināms);
3.9. iekšēju vai ārēju salīdzināmo nekontrolēto darījumu saraksts, apraksts, līgumu (ja
tie ir pieejami) kopijas vai līgumisko nosacījumu apraksts un informācija par
attiecīgajiem neatkarīgo uzņēmumu finanšu rādītājiem, tajā skaitā salīdzināmo datu
meklēšanas metodoloģija;
3.10. veikto salīdzināmības korekciju apraksts;
3.11. ar izvēlēto darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodi (tajā skaitā
matemātiski) pamatoti detalizēti apsvērumi apstāklim, ka attiecīgā darījuma cena
(vērtība) atbilst cenai, kāda būtu noteikta, ja komerciālās vai finanšu attiecības būtu
veidotas vai nodibinātas saskaņā ar noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām
neatkarīgām personām;
3.12. tās finanšu informācijas apkopojums, kas izmantota, piemērojot transfertcenu
metodoloģiju;
3.13. spēkā esošo vienpusēju, divpusēju un daudzpusēju iepriekšēju vienošanos par
cenas noteikšanu un citu nodokļu nolēmumu (tajā skaitā uzziņu par savām tiesībām)
kopijas.
4. finanšu informācija:
4.1. nodokļu maksātāja gada pārskats par attiecīgo pārskata gadu un revidenta
ziņojums;
4.2. informācija un tabulas, kas atspoguļo darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas
metodes piemērošanā izmantoto finanšu datu saistību ar finanšu pārskatiem;
4.3. vispārīga informācija par attiecīgo salīdzināmo finanšu datu izmantošanu analīzē,
kā arī par minēto datu avotu.