Praktiskais lietvedības seminārs
 

Dokumentu izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvajam regulējumam lietvedībā, svarīgākie aspekti to noformējumā


Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā, taču arī šajā jomā parādās jaunumi, kas jāapgūst.  Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem palīdzēs gūt praktisks lietvedības seminārs "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatprincipi".

Seminārs palīdzēs gūt atbildes uz tādiem jautājumiem kā – kāda veidā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu, kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai? Kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā? Vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras? Ko un kad iznīcināt? Kas notiek, ja dokumenti netiek atbilstoši saglabāti?

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. 

Semināra norises laiks: 18. maijā no plkst. 10.00–14.00


Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN.

Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību neklātienes un tiešsaistes seminārā dalībniekiem tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Inese Blanka, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā.
  


SATURA IZKLĀSTS:

1. Saistošie normatīvie akti dokumentu ar juridisku spēku izstrādāšanā un noformēšanā;

2. Jēdziens „dokumentu pārvaldība” un „lietvedība”;

3. Kā pareizi noformēt dokumentu, lai dokumentam būtu juridisks spēks;

4. Kas ir pārvaldes dokumenti un speciālie dokumenti. Kādas ir šo dokumentu noformēšanas prasības. Kopīgais un atšķirīgais;

5. Paraksts – viens no galvenajiem rekvizītiem dokumentā, kas nodrošina dokumentam juridisko spēku. Kas ir personīgais ( pašrocīgais) paraksts un elektroniskais paraksts?

6. Kas ir rekvizīti un dienesta atzīmes;

7. Dokumentu reģistrācijas jēga dokumentu pārvaldībā;

8. Dokumentu atvasinājumi. Kopija un apliecināta dokumenta kopija?

9. Dokumentu cauršūšanas (cauraklošanas) nepieciešamība. Kad un kāpēc dokumenti ir jācauršauj (jācaurauklo). Praktiski piemēri;

10. Citi praktiski ieteikumi dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits