Praktiskā četru nedēļu biznesa apmācību programma

PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA

Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos, kad arvien pieaug pieprasījums pēc zinošiem un profesionāliem darbiniekiem, uzņēmumiem īpaši liela uzmanība jāvelta darbinieku izvēlei un apmācībai, jo ikviens piekritīs, ka ir svarīgi veidot profesionālu un uz izaugsmi orientētu komandu.

Personāla kā uzņēmuma resursa loma mūsdienās aizvien vairāk pieaug. Darbaspēka kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors uzņēmumu attīstībai un izaugsmei, tostarp dominēšanai pār konkurentu. Darbinieka spējas ģenerēt ideju vai radīt jaunu produktu tiek augsti novērtēta, tāpēc nereti tiek uzskatīts, ka personāla atlase mūsdienās ir īsts pārbaudījums uzņēmumiem, kuri meklē profesionālu darbinieku. Kā izvēlēties īsto?

Apmācību kurss “Personāla vadības skola” palīdzēs uzzināt, kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju!

Apmācību norises laiks: 18. septembrī, 1. oktobrī, 15. oktobrī un 29. oktobrī no plkst. 10.00–13.00


Apmācību iespējas:

APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, norises vieta: Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – EUR 149, tikai EUR 129!
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā, pēc dalībnieka vēlmēm – pieejams arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN.
 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59
 + PVN


Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Biznesa Semināri" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 “Biznesa semināri” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Apmācību lektore – Diāna Švānberga – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.
Semināra vadītājs: darba tiesību eksperts 
HARIJS GAIGALS – jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists ikdienā, jau vairāk nekā 14 gadus. Savulaik, ir guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi arī valsts darbā, kā Vecākais inspektors-jurists Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā, pēdējos gadus ikdienā strādā privātā sektorā, konsultē uzņēmumus šajos jautājumos. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs kā jurists un papildus ieguvis bakalaura grādu, kā darba aizsardzības vecākais speciālists. Nemitīgi patīk papildināt savas jau esošās zināšanas ar jaunām zināšanām. Lektore: Mg. sc. 
Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas – lietvežiem, biroja administratoriem u.c.

Mācību mērķis: Priekšstata veidošana par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm. Trenēt atgriezeniskās saites sniegšanas un intervēšanas iemaņas.  


ĪSS SATURA IZKLĀSTS

Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete
 
 Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam. Mainoties laikam, šajās tēmās vairs nav aktuāli uzsvērt pareizu galda instrumentu lietošanu (kas arī ir svarīgi), bet gan mācēt izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu.
 
Apmācību centrālie jautājumi:
 
Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē;
Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība;
Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu;
Nevainojama uzvedība un labas tonis. Aizrādījumi un kritika;
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana;
Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats;
Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.
 
 
Komandas veidošana un motivācija
 
Vadītājs šodien vairs nav tikai formālas varas pārstāvis, bet gan komandas līderis un iedvesmotājs. 
 
Apmācību centrālie jautājumi:
 
Vai visi var būt komandas līderi?
Kā saprast savas komandas vajadzības? 
Kā atlasīt komandu un veidot stipru tās kodolu;
Kas ir materiālā un nemateriālā motivācija;
Individuālā un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšana;
Kas ir profesiogramma un amatu aprakstu veidošana.

 


Personāla vadība

 
⦁ Personāla atlases aktualitātes un iespējamā cilvēku resursu plānošana mūsdienās.
⦁ Personāla atlases jaunākās metodes un vadības pieejas (jaunās interviju formas)
⦁ Personāla novērtēšana un uzdevumi, kā ievadīt jaunu darbinieku uzņēmumā; darbinieks, ar kuru pārtrauc darba attiecības (vai kurš pārtrauc).
⦁ Kā atlasīt komandu (darbinieki kompetenču stratēģijas) un veidot stipru tās kodolu.
⦁ Efektīvas pieaugušo apmācības sistēmas nozīme uzņēmumā
⦁ Atbildība par personāla attīstību. Talanti un potenciāls.
⦁ Organizācijas kultūra.


Lietvedības pamati personāla vadītājiem

Lietvedības nodarbības laikā tiks skaidrots:
 
 • Kā iestādē, uzņēmumā organizēt personāla dokumentu pārvaldību?
 • Kā identificēt un noteikt prasības, kādus personāla dokumentus obligāti jāveido, kādus organizatoriskos  iekšējos normatīvos aktus) jāizstrādā, lai izvairītos no riskiem?
 • Kā strādāt integrētā vidē (dokumenti dažādos nesējos), kā to darīt, lai dokumenti būtu atbilstoši saglabāti un tos varētu izmantot, kā pierādījumus, apliecinājumus. 
 • Kā veidot personas lietas, vai tās var arī neveidot?
 • Kā nodrošināt atbilstošu dokumentu aizsardzību visā dokumenta dzīves ciklā?
 • Kā izvērtēt personāla dokumentus, lai noteiktu to glabāšanas laiku un/vai arhīvisko vērtību?
 • Vai darba līgumus var parakstīt ar drošo elektronisko parakstu?
 • Kā jāreģistrē un ko var nereģistrēt? Vai ir nepieciešami amata, darba apraksti un, ja tos izstrādā, kā to darīt?
 • Kā vadīt un organizēt personāla dokumentu pārvaldību?

Semināra programmā:
 
1. Iestāžu, uzņēmumu personāla dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1. Personāla dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
1.2. Normatīvie akti, kas regulē personāla dokumentu pārvaldības procesa prasības.
 
2. Personāla darba organizatoriskie dokumenti. 
3. Personāla dokumentu izstrādāšana un noformēšana:
 
 3.1.Kādi personāla dokumenti jāveido, ko var neveidot?; 
 3.2. Prasme izstrādāt un noformēt personāla dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Amata apraksti, darba apraksti, 
3.2.2.Rīkojuma dokumenti,   
3.2.3. Sarakstes dokumenti,
3.2.4. Personāla dokumentu sistematizācija, klasifikācija, uzskaite, reģistrācija  un aprite,
3.2.5. Faktus fiksējošie dokumenti
 
4.Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 
5.Personāla dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai.
6. Atbildes uz jautājumiem.

Darba tiesības personāla speciālistiem:
 
 • Darba līguma un grozījumu pareiza noformēšana, biežākās nepilnības darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos. 
 • Darba līguma nosacījumi, ja darbs tiek veikts attālināti. 
 • Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs.
 • Darba samaksas, tai skaitā piemaksas, slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, izmaksa. Ieturējumi no darba samaksas.
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

Biznesa izglītības centrs “Biznesa Semināri”
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Personāla vadības skolai", lūdzu, aizpildiet kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē