Praktiskais biznesa apmācību cikls:

PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla lietvedība un aktuālais darba tiesībās

 

 
Personāla vadītāja loma ikvienā uzņēmuma ir ļoti nozīmīga – personāla vadītājs ir tas cilvēks, kurš rūpējas ne tikai par to, lai darbinieki vienmēr būtu informēti par savām darba tiesībām un pienākumiem, kurš atbild par darbinieku pieņemšanu darbā un visa veida darba attiecībām, bet arī tas, kurš novērtē darbinieku darba sniegumu, tostarp izstrādājot uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu. Būtībā var teikt, ka personāla vadītājs veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, kā rezultātā tieši personāla vadītājs ir tas, kurš atbild par darba vides radīšanu, un to, lai darbinieks veiksmīgi var sasniegt uzņēmuma mērķus.

Lai sniegtu jaunākās zināšanas un prasmes personāla vadītājiem, palīdzot tiem efektīvi izpildīt visus atbildībā esošos uzdevumus, iedvesmotu tos uzņēmuma mērķu sasniegšanai un motivētu tos attīstīties, tiek rīkota Personāla vadītāju akadēmija, kas sastāv no vairākiem semināru cikliem. 
 
Apmācībās būs iespēja uzzināt aktuālākās tendences personāla vadībā, kā pilnveidot uzņēmuma personāla vadības sistēmu, organizēt un vadīt darbinieku apmācības, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, kā motivēt darbiniekus un organizēt biroja darbu. Tāpat tiks sniegta visa aktuālākā informācija par darba tiesībām, tai skaitā par darba samaksu, disciplinārsodiem un ieturējumiem, darba laiku un atvaļinājumiem, tiesībām, pienākumiem un atbildību darbā, kā arī par darba attiecību izbeigšanu.

Personāla vadītāju akadēmija palīdzēs personāla vadītājiem uzlabot savas praktiskās un teorētiskās zināšanas, tai skaitā uzlabot izpratni par nodarbinātības pamattiesību normām, efektīvāk atrisināt krīzes situācijas, atrast un piesaistīt izcilus darbiniekus, saprast, kā pārvaldīt cilvēkus un motivēt tos, kā arī to, ko darīt, lai kļūtu par lielisku personāla vadītāju.
Apmācību cikla norises laiks: 21.februārī, 27.februārī, 10.martā un 20.martā, plkst. 10:00 - 14:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā. Dalības maksa – tikai EUR 159 + PVN

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
 
 
 
 
Apmācības organizē: “Biznesa Akadēmija”. Tad ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


 

APMĀCĪBU CIKLA PASNIEDZĒJI:
 
 
Inese Blanka
, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā. 
Anita Rošāne 
Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.
   
 
APMĀCĪBU CIKLA PROGRAMMĀ:

 

1. NODARBĪBA: LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA UN BIROJA VADĪTĀJIEM.
(
Plašāka informācija par šo semināru: 
https://www.registreties.lv/lietvedibas-pamati)
 

1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:

•   Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
•   Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks 
 
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
•   Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts);
•   Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
•   Organizatoriskie dokumenti
•   Rīkojuma dokumenti
•   Sarakstes dokumenti
•   Publisko tiesību līgumi
•   Personāla dokumenti
•   Faktu fiksējoši dokumenti
 
4. Institūcijas/Uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
•   Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
•   Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas)
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts 
 
6. Atbildes uz jautājumiem


2. NODARBĪBA: DARBA TIESĪBAS BIROJA UN PERSONĀLA VADĪTĀJIEM.
(Plašāka informācija par šo semināru: https://registreties.lv/darba-tiesibas)
Semināra saturs drīz tiks publicēts.


3. UN 4. NODARBĪBA: PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA.
(Plašāka informācija par šo semināru: https://registreties.lv/personala-vaditaju-skola)

1. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete.
 
 Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam. Mainoties laikam, šajās tēmās vairs nav aktuāli uzsvērt pareizu galda instrumentu lietošanu (kas arī ir svarīgi), bet gan mācēt izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu.

 
• Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē;
• Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība;
• Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu;
• Nevainojama uzvedība un labas tonis. Aizrādījumi un kritika;
• Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana;
• Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats;
• Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.
 
 
2. Komandas veidošana un motivācija.
 
Vadītājs šodien vairs nav tikai formālas varas pārstāvis, bet gan komandas līderis un iedvesmotājs. 

 
• Vai visi var būt komandas līderi?
• Kā saprast savas komandas vajadzības? 
• Kā atlasīt komandu un veidot stipru tās kodolu;
• Kas ir materiālā un nemateriālā motivācija;
• Individuālā un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšana;
• Kas ir profesiogramma un amatu aprakstu veidošana.


3. Personāla vadība:
 
⦁ Personāla atlases aktualitātes un iespējamā cilvēku resursu plānošana mūsdienās.
⦁ Personāla atlases jaunākās metodes un vadības pieejas (jaunās interviju formas)
⦁ Personāla novērtēšana un uzdevumi, kā ievadīt jaunu darbinieku uzņēmumā; darbinieks, ar kuru pārtrauc darba attiecības (vai kurš pārtrauc).
⦁ Kā atlasīt komandu (darbinieki kompetenču stratēģijas) un veidot stipru tās kodolu.
⦁ Efektīvas pieaugušo apmācības sistēmas nozīme uzņēmumā
⦁ Atbildība par personāla attīstību. Talanti un potenciāls.
⦁ Organizācijas kultūra.

 
 

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām "Personāla Vadītāju Akadēmija", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits